NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), is een financieel steunpakket vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dat betekent dat elke school vanaf schooljaar 2021- 2022 van de overheid geld krijgt om leerlingen gericht te helpen met mogelijke vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied. Meer over het Nationaal Programma Onderwijs lees je op de site van de overheid.

NPO update | juni 2023

Dit schooljaar hebben wij onze NPO-gelden ingezet op verschillende interventies. Lees hieronder wat wij allemaal hebben gedaan.

Vakinhoudelijke versteviging
We hebben onze NPO-gelden voornamelijk ingezet op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, door het inzetten van werkstudenten tijdens ZW en V-blokken en het aanbieden van bijlessen. De inzet van werkstudenten heeft bijgedragen aan het ontlasten van docenten en extra ondersteuning voor leerlingen.

Leerlingen, uit alle leerjaren, die extra vakinhoudelijke versteviging nodig hadden, konden gebruik maken van groepsbijlessen. De bijlessen werden gefaciliteerd door Instituut HIP.

Bevordering onderwijskwaliteit examenklassen
Er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit in de examenklassen. Vanuit NPO zijn er gelden ingezet voor extra eindexamentrainingen van Lyceo.

Pedagogisch klimaat
Onze orthopedagoog Lianne heeft verschillende keren meegekeken in de klas, om het pedagogisch klimaat te observeren. Op basis van haar observaties kijkt ze wat klassen nodig hebben en ondersteunt zij hierin de docenten en mentoren.

Daarnaast is Lianne ingezet om het zorgteam te ondersteunen en leerlingen te ondersteunen die een complexe en multidisciplinaire ondersteuningsbehoefte hebben.

Ondersteuning faalangst en stress
Onze faalangsttrainer Gerdien heeft training gegeven aan leerlingen om te ontspannen en bewust te worden van saboterende gedachtes en deze om te zetten naar helpende gedachtes.

Gerdien heeft ook een aantal leerlingen één-op-één ondersteund, in het kader van stress, faalangst of helemaal niet werken voor school.

Sociale activiteiten
Er zijn NPO-gelden ingezet zodat leerlingen met hun klas en leerjaar leuke sociale activiteiten konden doen. Ook schoolbreed is er gewerkt aan de verbinding door het organiseren van een schoolfeest en festival.

Mentaal welzijn
Dit schooljaar is er een groep collega’s in gesprek gegaan met andere NUOVO scholen om te kijken hoe we binnen de onze scholengemeenschap mentaal welzijn onderdeel kunnen maken van ons onderwijsconcept. Binnen UniC hebben we in kaart gebracht wat de behoeften zijn en welke interventies wij al inzetten om leerlingen te ondersteunen op het gebied van mentaal welzijn. Volgend schooljaar gaan wij hier nog meer aandacht aan besteden, onder andere vanuit NPO.

Hoe gaan we volgend jaar verder?
Alle interventies zijn geëvalueerd en besproken met de MR. Op basis hiervan is besloten om de ingezette koers volgend schooljaar te continueren. Aanvullend hierop wordt nog meer tijd en geld besteed aan het mentaal welzijn van leerlingen, door preventieve interventies in te zetten voor kleine groepen leerlingen.

Uiteraard delen wij volgend schooljaar weer onze plannen en ervaringen. We blijven met de NPO-gelden ons inzetten voor onze leerlingen en medewerkers.

NPO update | december 2022

In de eerste helft van dit schooljaar hebben wij onze NPO gelden ingezet op verschillende interventies. Lees hieronder wat wij tot nu toe hebben gedaan en wat we de tweede helft van het schooljaar nog gaan doen.

Vakinhoudelijke versteviging
De afgelopen maanden hebben we onze NPO gelden voornamelijk ingezet op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, door het aanbieden van bijlessen. Leerlingen, uit alle leerjaren, die extra vakinhoudelijke versteviging nodig hebben, kunnen gebruik maken van groepsbijlessen. De bijlessen worden gefaciliteerd door Instituut HIP.

Pedagogisch klimaat
Onze orthopedagoog Lianne heeft de afgelopen maanden verschillende keren meegekeken in de klas, om het pedagogisch klimaat te observeren. Op basis van haar observaties kijkt ze wat klassen nodig hebben en ondersteunt zij hierin de docenten en mentoren.

Mentaal welzijn
Vorig jaar zijn we gestart met de leerlijn psycho-educatie. Dit jaar is een groep collega’s in gesprek met andere NUOVO scholen om te kijken hoe we binnen de onze scholengemeenschap mentaal welzijn onderdeel kunnen maken van ons onderwijsconcept.

Ondersteuning faalangst en stress
Net als vorig jaar geeft onze faalangsttrainer Gerdien weer training aan leerlingen om te ontspannen en bewust te worden van saboterende gedachtes en deze om te zetten naar helpende gedachtes.

Daarnaast ondersteunt Gerdien ook een aantal leerlingen één-op-één, in het kader van stress, faalangst of helemaal niet werken voor school.

Evaluatie en behoeften van leerlingen

Tijdens de leerlingenarena hebben we met leerlingen uit alle leerjaren gereflecteerd op hoe de leerlingen de hele lockdown vorig jaar hebben ervaren en welke behoeften zij nu hebben. Op basis van deze input zijn we met de MR NPO Sprintgroep in gesprek hoe verder invulling te geven aan de behoeften van leerlingen.

Wat gaan we in 2023 nog doen?
De bijlessen worden voortgezet en daarnaast zullen we ook specifiek extra vakinhoudelijke versteviging bieden aan eindexamenleerlingen. Lianne gaat een training executieve vaardigheden organiseren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij leren leren, plannen en motivatie problematiek.

Er worden verschillende interventies ingezet ter bevordering van het pedagogisch klimaat. Uiteraard blijft ook Gerdien leerlingen ondersteunen op het gebied van faalangst en stress.

Daarnaast worden sociale activiteiten met alle leerjaren gepland onder andere tijdens de UniC weken.

Kortom, we blijven met de NPO gelden ons inzetten voor onze leerlingen en medewerkers.

NPO Juni 2022

Meerdaags kamp in Nederland voor alle leerjaren

Alle leerjaren zijn dit jaar op een meerdaags kamp geweest in Nederland. Van Brabant tot de-Waddeneilanden en van Den-Haag tot de Veluwe. De kampen stonden in het teken van verbinding door (outdoor) activiteiten. Zo gingen bijvoorbeeld de leerlingen uitleerjaar 2 en 3 wadlopen op Ameland.

Leuke uitjes met leerlingen
Vanuit de leerjaren, vakgroepen en mentorklassen zijn verschillende leuke uitjes georganiseerd, zoals bowlen, bezoek aan de dierentuin, Tweede Kamer ende Efteling.

Cognitieve ondersteuning door externe bijlessen en examentrainingen
Voor leerlingen die behoeften hadden aan extra ondersteuning voor bepaalde vakken zijn verschillende initiatieven georganiseerd.

Extra ondersteuning tijdens V-blokken
Tijdens de V-blokken in leerjaar 2 t/m 6 is extra ondersteuning geboden in vakken zoals wiskunde, scheikunde, maatschappij en studievaardigheden. Ook komend schooljaar worden deze V-blokken met extra ondersteuning aangeboden in leerjaar 2 t/m 4. Leerlingen in leerjaar 5 en 6 krijgen volgend schooljaar voor alle vakken waarvoor een centraal eindexamen is een les van 90 minuten én een les van 45 minuten.

Externe bijlessen voor leerjaar 2, 3 en 4
Leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 die behoefte hadden aan bijlessen hebben de mogelijkheid gekregen om tijdens blok 4 bijles te volgen bij Instituut HIP. Dit waren zowel individuele als groepsbijlessen. Komend schooljaar worden deze bijlessen ook weer aangeboden, vanaf blok 1.

Examentrainingen voor leerjaar 5 en 6
Vanuit school zijn examentrainingen gegeven door onze docenten. Daarnaast hadden leerlingen uit leerjaar 5 en 6 de mogelijkheid deel te nemen aan een extra examentraining van twee dagen, verzorgd door Lyceo. Ook komend schooljaar wordt deze examentrainingen weer aangeboden.

Ontwikkeling van onderwijs
Wij richten ons niet alleen op herstel, maar ook op de ontwikkeling van onderwijs. Dat geeft ons de kans om nieuwe methodieken te ontwikkelen en uit te proberen.

Meesterproef op inspirerende locatie
Een mooi voorbeeld hiervan is de meesterproef biologie van 4VWO. Deze is namelijk niet afgenomen in een lokaal, maar in de Botanische Tuinen. Met de context van de vragen over o.a. ecologie en planten letterlijk voor hun neus!

Internationalisering: uitwisseling Duitsland
Dit jaar hebben 13 leerlingen uit leerjaar 3 en 4 deelgenomen aan het V-blok 'Uitwisseling Duitsland'. Ze hebben met elkaar een uitwisseling georganiseerd. Dat betekende ook een partnerschool vinden. In Keulen reageerde de school Dreiköningsgymnasium direct enthousiast en zo was een eerste mini-uitwisseling geboren. Onze leerlingen hebben de Duitse leerlingen rondgeleid in Utrecht en zijn zelf naar Keulen afgereisd. De leerlingen hebben de uitwisseling als heel leerzaam en leuk ervaren.“ Je leert veel over het organiseren van een activiteit met mensen die je taal en cultuur niet kennen. Verder is het ook een ervaring om naar het buitenland te gaan en contacten te maken met mensen met een andere cultuur en taal, je leert beter Duits/Engels.”

Waardenclub: In gesprek over onze kernwaarden
Binnen UniC is dit schooljaar een Waardenclub opgericht. Het doel is om gezamenlijk in gesprek te gaan over onze waarden, waarbij de kernwaarden eigenheid, autonomie en verbondenheid het vertrekpunt vormen.Door meer woorden te geven aan onze waarden weten we beter wie we zijn en waarom we doen wat we doen.

Tijdens organisatiedagen zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan over de kernwaarden en hoe wij hier dagelijks invulling aangeven. In het weekbericht voor medewerkers zijn persoonlijke portretten van medewerkers opgenomen over hun eigen drijfveren. In de personeelsruimte is een inspiratiekast gezet met allerlei materiaal om tot waardevolle inzichten te komen.

Eind mei jl. vond de eerste gespreksavond met leerlingen en ouders plaats, over het thema ‘verbondenheid’. Tijdens deze avond ontstonden mooie gesprekken over het ervaren van verbondenheid en waartoe verbondenheid dient. Het komend schooljaar blijven we met leerlingen, ouders en medewerkers in gesprek gaan over onze waarden.

Maart 2022

Onderstaand een overzicht van wat er tot nu toe, maart 2022 al gerealiseerd is binnen UniC maar ook wat er dit schooljaar nog op onze planning staat om te gaan uitvoeren.

Waar staan we nu?
Door de corona pandemie hebben sommige leerlingen vertragingen opgelopen. Ook hebben we te maken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal emotioneel gebied. Om deze reden ligt de focus dit schooljaar op het inzetten van NPO gelden voor activiteiten die bijdragen aan deze twee pijlers.

Concreet betekent dit dat UniC de volgende activiteiten al heeft uitgevoerd:

  • Vakinhoudelijke ondersteuning voor een aantal vakken tijdens de ZW uren en V-blokken
  • Individuele bijlestrajecten voor schooljaar 2020-2021
  • Extra examentrainingen voor 5H, 5V en 6V
  • Faalangsttrainingen voor selectie van leerlingen
  • Extra inzet voor ondersteuning van leerlingen vanuit de zorgstructuur

De komende maanden zullen NPO gelden ingezet worden voor de onderstaande activiteiten:

  • Sociale (buitenschoolse) activiteiten voor alle leerjaren;
  • Bijlessen voor de onderbouw en leerjaar 4
  • Training executieve vaardigheden voor een selectie van leerlingen uit leerjaar 2 en 3
  • Ontwikkelen leerlijn psycho educatie voor leerjaar 1 tot en met 6

Waarbij kan mijn kind dit jaar nog ondersteuning krijgen?
Mocht je kind behoefte hebben aan extra ondersteuning, zoals bijlessen, faalangst training of sociaal-emotionele begeleiding, bespreek dit dan met de mentor van jouw kind. Op basis van dit gesprek kijken wij naar passende mogelijkheden om je kind daarbij te ondersteunen.

Wat staat er voor volgend jaar op onze schoolplanning ?
Ook volgend jaar blijft UniC werken aan herstel, door het aanbieden van vakinhoudelijke ondersteuning en examentrainingen. Helaas hebben we dit jaar ook niet al onze plannen kunnen uitvoeren door nieuwe maatregelen die getroffen moesten worden. Dit heeft veel gevraagd van van de flexibiliteit en inzet van zowel leerlingen als medewerkers. Daarom willen we de werkbelasting behapbaar houden voor onze medewerkers. We hebben daarom enkele activiteiten moet en doorschuiven naar volgend schooljaar.