Medezeggenschap

Het geven van advies over, of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.

De MR bestaat uit drie geledingen:

 • Zes leden uit de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel) PMR
 • Drie leden uit de leerlingengeleding LMR
 • Drie leden de oudergeleding OMR

Daarnaast is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan vermeld in de agenda op de website. Daarnaast overlegt de MR regelmatig in kleinere subgroepen over diverse specifieke onderwerpen. Deze subgroepen, waarin de drie geledingen (personeel, leerlingen en ouders) zijn vertegenwoordigd, brengen verslag uit aan de voltallige MR en bereiden standpunten van de MR voor.

De agenda en de notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris van de MR: lroefs@unic-utrecht.nl

Heb je een vraag voor de MR? Je kan de MR altijd bereiken via het mailadres van de voorzitter: voorzitterMR@unic-utrecht.nl

De MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Gerard Kuijlaars
Secretaris: Lennie Roefs

Stemgerechtigde leden:

Namens het personeel

 • Anna Brouwer
 • Arman Kliest
 • Sascha Maljaars
 • Lennie Roefs
 • Baukje Marye van Seggeren
 • Stef van der Zanden - Hiddes

Namens de ouders:

 • Bas Diepenbroek
 • Anke Dijkstra
 • Anke Wammes

Namens de leerlingen

 • Johanna Fleuren
 • Sylvan Gottschalk
 • Fatima Zahra Talhaoui

Wet medezeggenschap op scholen:

Zie: Home - InfoWMS Wet medezeggenschap op scholen