Aanwezigheid

Het is belangrijk dat de leerling (op tijd) aanwezig is in de ruimte waar de leerling wordt verwacht. Het helpt bij een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. School en ouder(s)/verzorger(s) hebben een belangrijke rol in de opvoedende taak om leerlingen bewust te maken en om een gezamenlijke norm te stellen. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat een leerling niet in de les aanwezig kan zijn. Dit dien je als ouder tijdig aan UniC aan te geven.

Afwezigheid en ziekte melden

Is de leerling gepland afwezig of ziek? Wat vervelend! We vragen je als ouder om ons zo snel mogelijk te informeren over de afwezigheid en de reden van afwezigheid. Dit doe je als ouder via Magister. De Magisterapp is hiervoor het meest gebruiksvriendelijk.

In Magister kun je je kind(eren) voor de dag zelf of voor de eerstvolgende dag afwezig melden. Is je kind voor een deel van de dag afwezig, vul dan de reden en de tijd waarop je kind afwezig is, in bij ‘opmerkingen’. Later in het schooljaar wordt het mogelijk om je kind ook voor een deel van de dag af te melden via Magister. In alle andere gevallen, mail je naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl.

Leerlingen die meerderjarig zijn, melden zichzelf af. Dat kan niet via de app van Magister, maar gaat altijd via aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Uiteraard zijn de aanwezigheidsafspraken ook op meerderjarige leerlingen van toepassing.

Inloggegevens Magisterapp

Voor alle ouders zijn inloggegevens beschikbaar. Als gebruikersnaam wordt jouw e-mailadres gebruikt. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je via de Magisterapp een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt dan een wijzigingscode waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Kom je er niet uit? Mail je vragen naar administratie@unic-utrecht.nl

Veelvuldig verzuim

Wanneer een leerling 5 achtereenvolgende schooldagen of vaker dan 4 keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In deze situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Ziek naar huis

Wordt een leerling ziek tijdens schooltijd? Dan meldt hij zich af bij de balie. De baliemedewerker neemt in dat geval contact op met de ouder/verzorger om door te geven dat de leerling ziek naar huis gaat.

Ziek tijdens meesterproefperiode

Ben je ziek of om andere redenen geoorloofd afwezig en kun je niet deelnemen aan één of meerdere meesterproeven, dan moet hiervan uiterlijk 30 minuten voor de meesterproef begint melding worden gemaakt. Deze melding gaat anders dan bij de lessen. De ouder/verzorger stuurt een mail naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl én examencommissie@unic-utrecht.nl met daarin de reden van afwezigheid bij de meesterproef. Als de ziekmelding niet tijdig of juist gebeurt, dan loop je mogelijk het recht op het inhalen van de meesterproef mis.

Ziek tijdens herstelperiode

Bij afwezigheid tijdens de herstelperiode heb je niet automatisch recht op het inhalenvan de herkansing. Zorg dus dat je er bent! Denk je toch aanspraak te kunnen maken op het inhalen van een herkansing, laat je ouders dan vóór aanvang van de herkansing een mail sturen naar examencommissie@unic-utrecht.nl met daarin de reden. De examencommissie zal vervolgens een uitspraak doen.

Te laat op school

Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is in de les. Dit draagt bij aan een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. Mocht dat leerlingen niet lukken, dan hebben wij daarover de volgende afspraken:

  • Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, krijgt de leerling een te laat-melding. De leerling meldt zich bij de balie en de te laat melding wordt daar geregistreerd. De leerling meldt zich de volgende schooldag om 8:15 uur bij de balie.
  • Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld voor het betreffende lesuur. De consequentie daarvan is dat de leerling het lesuur inhaalt op de volgende schooldag van 15:45 – 16:30 uur (klas 1 t/m 4), voor klas 5 en 6 is dat van 16:15-17:00 uur.

Leerlingen die te laat zijn, blijven altijd welkom in de les. Als de leerling een geoorloofde reden heeft om te laat te zijn, dan kan op de dag van de gemaakte melding een ouder/verzorger via een mail aan aanwezigheid@unic-utrecht.nl de reden laten weten. Daarna wordt de te laat-melding automatisch ongeoorloofd.

Ongeoorloofd verzuim

In principe is de leerling alle lessen aanwezig. Alleen met een geldige reden of expliciete toestemming van school (bijvoorbeeld bij ziekte, als er belastbaarheidsafspraken zijn gemaakt of er een verlof goedgekeurd is) mag daarvan afgeweken worden. Ziekte of medische afspraken die bekend zijn voorafgaand aan de les, worden doorgegeven via magister (zie vorige hoofdstuk). Mocht dit niet het geval zijn of klopt er iets niet? Dit kun je doorgeven door te mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Als je als leerling geen geldige reden hebt, dan ben je ongeoorloofde afwezigheid.

De leerling moet de eerst volgende schooldag terugkomen om de gemiste lesuren in te halen. Gebeurt dit meer dan twee keer? Dan worden gemiste uren dubbel ingehaald. Het terugkommoment is op maandag vanaf 12:30, op dinsdag tot en met vrijdag van 15:45 tot 16:30 uur. Voor leerjaar 5/6 is het terugkommoment op maandag vanaf 12.30 en dinsdag tot en met vrijdag van 16:15 tot 17:00 uur. Terugkommomenten zijn ook te vinden in het rooster op Magister.

Leerplicht

Als school is UniC verplicht om alle leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal een passende actie ondernemen als dat nodig is. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling verlof, ongeoorloofd verzuim en/of veelvuldig te laten is dienen wij de leerplichtambtenaar te informeren.

Tijd inhalen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Zij moeten wel beschikbaar zijn voor school als zij hun afspraken niet zijn nagekomen. Dat geldt overigens ook voor andere middagen van de week want leerlingen die schooltijd ongeoorloofd gemist hebben, halen de gemiste tijd op middagen in. Om dit mogelijk te maken zijn leerlingen uit klas 1 t/m 4 hiervoor tot 16:30 uur beschikbaar voor school. Leerlingen uit klas 5 en 6 blijven voor tot 17:00 uur beschikbaar.

Verlof

Middelbare scholieren hebben minimaal 12 weken vakantie. Dat is lang en daarom is in de leerplichtwet vastgelegd dat er buiten de schoolvakanties geen extra verlof gegeven kan worden. Zouden wij dit toch doen, dan riskeren wij een boete. Verlof om gewichtige omstandigheden is wel mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Je kunt een aanvraagformulier voor bijzonder verlof hier downloaden of afhalen bij de balie op UniC. Nadat deze volledig is ingevuld door ouder/verzorger en zo ook is besproken met de mentor van de leerling, zal de mentor het verzoek/formulier voorleggen aan de rector. Alleen de rector kan definitief goedkeuring geven en tekenen voor toestemming bijzonder verlof. Daarna wordt ouder/verzorger geïnformeerd door UniC/baliemedewerker over al dan niet toestemming voor de aanvraag voor bijzonder verlof.