Handig om te weten

Er zijn veel praktische zaken waar ouders en leerlingen meer over willen weten. We hebben ze op een rij gezet. U kunt ook informatie downloaden.

UniC-pas

Elke leerling ontvangt een schoolpas. Daarmee gaat het schoolkluisje open en dicht. Dankzij de chipfunctie kan de pas ook worden opgeladen met een bepaald bedrag. Hij werkt dan in de kantine of bij de automaten als betaalmiddel. Elke schoolpas is voorzien van een uniek nummer. Zo kan altijd worden gecontroleerd van wie de schoolpas is. Goed bewaren, want de kosten van een nieuwe pas komen voor rekening van de leerling of de ouders.

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie baseren wij onze begeleiding op het landelijke protocol van Henneman e.a.. Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten (afhankelijk van hun dyslexieverklaring):

  • Tijdverlenging (10% met een maximum van een half uur)
  • Gebruik van laptop
  • Gebruik van ClaroRead (licentie via school aan te schaffen)

Mentoren coachen leerlingen bij het gebruik maken van de faciliteiten.

Overgang en doorstroming

Bij de besluitvorming rond de overgang hanteren wij onze doorstroomregelingen:

Examenreglement

In het examenreglement staan alle afspraken en regels met betrekking tot het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk eindexamen (CE). Dit reglement geldt voor alle NUOVO-scholen. Het staat op de website www.nuovo.eu onder de knop Publicaties.

Leerlingenstatuut

Op UniC zetten de leerlingen en de leraren zich in om goed met elkaar samen te werken. Op die manier komen we tot goed onderwijs en tot een verbetering van de kwaliteit . Om dat voor elkaar te krijgen hebben wij met elkaar een aantal regels opgesteld. Ze staan opgeschreven in ons leerlingenstatuut.

Schoolregels UniC

Voor een goede gang van zaken in en om het gebouw van UniC worden elk jaar de regels vastgesteld. Het naleven ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en teamleden. Het zijn onze Schoolregels UniC.

Schoolkantine UniC

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken. Daarom hebben we gekozen voor het concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Elk jaar wordt het assortiment beoordeeld aan de hand van een kantinescan en worden deze resultaten gepresenteerd aan de schoolleiding. De schoolkantine krijgt het etiket zilver als het aanbod uit 60% betere keuze producten bestaat of goud als het assortiment uit 80% betere keuze producten bestaat. Vanzelfsprekend gaan wij met onze kantine voor goud!

Omgangs- en integriteitscode

Binnen UniC hanteren we een omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO-scholen. Daarin staat hoe wij met elkaar om willen gaan, bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling, normen en waarden, kleding, uiterlijke verzorging, relaties, belangenverstrengeling enz. U vindt de regeling op www.nuovo.eu onder de knop Publicaties.

Veiligheid

Op UniC geldt een veiligheidsconvenant dat we hebben opgesteld met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie. Het heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten. Lees er meer over in de schoolgids.

Klachtenregeling

Gebeurt er iets dat niet door de beugel kan? Reageer direct en probeer het met de betrokkenen op te lossen. Lukt dat niet? Neem contact op met de mentor of een andere contactpersoon op school. Niet tevreden? Mail naar de schoolleiding, mverstraeten@unic-utrecht.nl. Kunt u de zaak op schoolniveau niet oplossen, dan kunt u schriftelijk in beroep gaan bij het College van bestuur en is onze klachtenregeling van toepassing.

Schoolgids

Onze schoolgids bevat uitgebreide informatie over andere onderwerpen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld. Zie voor het volledige document:

baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugd Instituut is opgesteld. Zie ook: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/PublicatieNJi/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-KindermishandelingVO.pdf