Handig om te weten

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over ons onderwijs, afspraken en regels, praktische zaken etc. U kunt hier deze gids downloaden.

Dyslexie

Leerlingen worden hierbij door hun mentor gecoacht.

Klachtenregeling

Een klacht indienen kan rechtstreeks aan het College van Bestuur.  Alle NUOVO scholen houden zich aan de volgende regeling.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

Zie voor het volledige document: https://www.nuovo.eu/sites/eu.nuovo.www/files/Meldcode%20kindermishandeling%20en%20huiselijk%20geweld.pdf (baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugd Instituut is opgesteld). Zie ook: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/PublicatieNJi/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-KindermishandelingVO.pdf