Handig om te weten

Schoolgids

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over ons onderwijs, afspraken en regels, praktische zaken etc. Je kunt de schoolgids voor schooljaar 2023-2024 hier bekijken.

Dyslexie

Dyslexie is een relatief veelvoorkomend leerprobleem, waar ook leerlingen op UniC mee te maken hebben. Soms is bij leerlingen in hun basisschooltijd al dyslexie vastgesteld, maar het kan ook zijn dat deze diagnose pas op de middelbare school gesteld wordt. In leerjaar 1 wordt een leesscreening afgenomen, om eventuele problemen met het leesniveau tijdig te signaleren.

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben tot en met hun eindexamen wettelijk recht op een aantal faciliteiten, die ook bij ons op school worden aangeboden: extra tijd bij toetsen, het maken van de toetsen op een laptop en het gebruikmaken van voorleessoftware. Op UniC wordt gewerkt met ClaroRead. Deze software kan via school worden aangeschaft.

Alle leerlingen, en dus ook leerlingen met dyslexie, worden door hun mentor gecoacht. Alle mentoren op UniC hebben basiskennis van dyslexie. Daarnaast is de dyslexiecoördinator het aanspreekpunt voor advies over het begeleiden van leerlingen met dyslexie (bpelt@unic-utrecht.nl). De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de leerling en zal, met betrekking tot de dyslexie, vooral maar niet uitsluitend gericht zijn op de motivatie en het inzetten van hulpmiddelen.

Pestprotocol

Het pestprotocol van UniC bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds voorwaarden en activiteiten die pesten kunnen voorkomen. Het pestprotocol lees je hier

Interne vertrouwenspersonen

Mocht het nodig zijn, dan kun je contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen, Stef van der Zanden (szanden@unic-utrecht.nl) en Margot Serris (mserris@unic-utrecht.nl) zijn de vertrouwenspersonen binnen UniC voor zowel leerlingen als medewerkers. Zij zijn in dienst bij NUOVO Scholen.

Klachtenregeling

Een klacht indienen kan rechtstreeks aan het College van Bestuur. Alle NUOVO scholen houden zich aan de volgende regeling.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

Klik hier voor het volledige document (baseert haar aanpak op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs zoals deze door het Nederlands Jeugd Instituut is opgesteld).