Aanwezigheidsbeleid

Ongeoorloofd te laat

Bij de eerste twee te laat meldingen (per periode) volgt geen maatregel. Vanaf de derde melding dient een leerling voor elke twee ongeoorloofde te laat-meldingen 45 minuten in te halen. Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld. Leerlingen die te laat zijn blijven welkom in de les. Om discussies en verstoringen tijdens de les te voorkomen wanneer een leerling te laat is, verwachten we dat leerling stil een plek zoekt in de klas zonder zijn reden te hoeven uitleggen.

Ongeoorloofd afwezigheid

Wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is op school, spreken we van ongeoorloofde afwezigheid. Wanneer een leerling ongeoorloofd schooltijd mist, is hij verplicht deze dubbel in te halen (1 lesuur van 45 minuten missen = 90 minuten inhalen). Bij twaalf lesuren (of zes blokuren) start de verzuimtrap.

Veelvuldig ziekteverzuim

Wanneer een leerling vijf achtereenvolgende schooldagen of vaker dan vier keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In zo’n situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Leerplicht

UniC is verplicht om alle leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, te melden bij leerplicht. Teruggekomen uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal in samenwerking een passende actie ondernemen. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling veelvuldig te laat is dienen wij een leerplichtambtenaar te informeren.

Terugkomen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Maar zij dienen beschikbaar te zijn voor school wanneer zij zelf hun afspraken niet zijn nagekomen. Tijdens het terugkomen houden leerlingen zich bezig met hun eigen schoolwerk of leveren op een andere manier een nuttige bijdrage aan school.

Mocht de leerling de terugkommaatregel niet nakomen start de verzuimtrap. Ook wordt de afwezigheid in het terugkomdomein als ongeoorloofd schoolverzuim geregistreerd.

Staan er aan het einde van een periode nog terugkommaatregelen open, dan komt de leerling één of meerdere dagen op school werken op OVV-dagen of in de toetsweek. Op die manier kan de leerling de nieuwe periode starten met een schone lei.

Verzuimtrap

  • Aanwezigheidscoördinator informeert de mentor per e-mail over het starten van de verzuimtrap.
  • Mentor voert een gesprek met de leerling en neemt telefonisch of via de e-mail contact op met ouder(s)/verzorger(s). Mentor plaatst een verslag hiervan in Magister (logboek).
  • Wanneer er geen verbetering optreedt, vindt er een gesprek plaats op school met de leerling, ouders(s)/verzorger(s), mentor en aanwezigheidscoordinator. In dit gesprek worden officiële afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in het logboek in Magister geplaatst.